Chcem si dieťa nechať, na čo mám nárok

OD ŠTÁTU

Materské – Nárok na materské má každý, kto je nemocensky poistený najmenej 270 dní za posledné dva roky. Poistenie za osobu odvádzal buď zamestnávateľ, platila si ho povinne ako živnostník alebo si ho platila ako dobrovoľne nezamestnaná osoba. Výška materského je 70% denného vymeriavacieho základu. V roku 2017 by sa mala zvýšiť na 75% denného vymeriavacieho základu. Poskytuje sa od 6. týždňa pred pôrodom do 28. týždňa po pôrode (34 týždňov). Pri osamelej matke je to 37 týždňov. Podrobnejšie informácie získate v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Ak si študentkou a nespĺňaľ nárok na materské, po narodení dieťaťa budeš mať nárok na: rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok – treba oň požiadať na príslušnom Úrade práce, soc. vecí a rodiny (ÚPSVaR) – 203,20€ mesačne až do konca tretieho roku dieťaťa. Od mája 2017 by sa mal príspevok zvýšiť na sumu 213,20€. Po narodení dieťaťa má na neho žena nárok, aj v prípade, že nespĺňa nárok na materské. Ak poberá materské, začnú jej ho vyplácať po skončení poberania materského.

Príspevok pri narodení dieťaťa829,86€ – je to jednorazová štátna sociálna dávka, podmienkou nároku na túto dávku je, aby sa dieťa dožilo aspoň 28 dní. Neprideľuje sa automaticky, ale treba si oň požiadať písomnou žiadosťou cez ÚPSVaR. Na tento príspevok máš nárok aj v prípade, že poberáš materské.

Po dovŕšení tretieho roku – Prídavok na dieťa23,52€ mesačne – najdlhšie do dovŕšenia 26.roku života dieťaťa, ak sa neosamostatní skôr – tento príspevok začnú vyplácať po skončení poberania materského

Príspevok v hmotnej núdzi – Výška dávky v hmotnej núdzi sa zvýši o 13, 50 eur mesačne, ak fyzická osoba je tehotná žena. Musí sa však zúčastňovať odborných preventívnych prehliadok.

Podrobnejšie informácie k príspevkom získate na príslušnom ÚPSVaR a nájdete ich aj na webstránke:http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/

OD OTCA DIEŤAŤA

Ak mamičku partner opustil, nejaví záujem o ňu ani dieťa, neznamená to, že sa zbavil zodpovednosti. Je povinný jej prispievať nielen počas tehotenstva, ale aj po narodení dieťatka. Na podmienkach podpory sa môžu dohodnúť mimosúdne, napr. spísaním dohody pred notárom. Ak však otec dieťaťa ignoruje svoje povinnosti voči mamičke a dieťaťu, môže situáciu riešiť cez súd, ktorý určí presné podmienky podpory.


Zdroje:

Informačné materiály Poradne Alexis

https://www.slov-lex.sk/domov